تقویت listening

تقویت listening
دوستان گلم سلاممن یه زبان آموزم البته از نوع انگلیسیش، در کنار کارهای...